Parnični postupci

U slučaju nastanka spora, interese klijenata štitimo konstruktivno i prvenstveno na način koji bi mogao dovesti do mirnog rješenja spora, a sve u cilju nastanka što manjih troškova za klijente. Opcija vođenja sudskog spora je po našem viđenju zadnja opcija koja treba značiti da su prethodno iscrpljeni svi pregovarački mehanizmi u cilju pronalaženja mirnog rješenja spora. Pred sudovima Republike Hrvatske redovito zastupamo fizičke i pravne osobe u različitim vrstama postupaka, pri čemu jamčimo odgovorno vođenje predmeta prema najboljem znanju, poštivanje volje stranaka i postupanje sukladno zaprimljenim uputama, kao i urednu obaviještenost klijenata o stanju predmeta te svim poduzetim aktivnostima.

Za više informacija slobodno se obratiti na e-mail adresu tina.skarica@ggp.hr, ivan.simonovic@ggp.hr.

Insolvencijsko i ovršno pravo

Jedan od najčešćih problema s kojima se naši klijenti susreću jest pitanje naplate ili vraćanja spornog dugovanja. Imajući u vidu veći broj zakonskih propisa koji reguliraju ovo pitanje i često neujednačenu sudsku praksu, savjetujemo naše klijente bilo kao vjerovnike, bilo kao dužnike o pravnim mogućnostima koje bi ih mogle dovesti do željenog cilja. U sklopu ovog područja prava, zastupamo klijente u ovršnim postupcima pred javnim bilježnikom i pred sudom, u parničnim postupcima koji su povodom prigovora ovršenika iz ovrhe kod javnog bilježnika prešle u parnični postupak pred nadležnim sudom, u postupcima prisilne naplate pred Financijskom agencijom, u stečajnim i predstečajnim postupcima. Uz navedene usluge zastupanja, nudimo i usluge praćenja imovinskog stanja dužnika klijenata, te svih statusnih promjena dužnika klijenata.

Odvjetnički tim GGP pruža uslugu pravnog savjetovanja dužnika i vjerovnika te njihovih članova uprave u okolnostima prije i nakon nastupanja insolventnosti kao i pravno savjetovanje u izazovnim postupcima restrukturiranja u restrukturiranja uključujući prijavu tražbina i zastupanje u predstečajnom, stečajnom i postupku izvanredne uprave. Za svoje klijente pripremamo i sudjelujemo u pregovorima o restrukturiranju duga te izrađujemo dokumentaciju za refinanciranje, zastupamo u pregovorima pred vjerovničkim vijećem te savjetujemo prilikom izrade i provedbe planova restrukturiranja uključujući stečajni plan, predstečajnu nagodbu i nagodbu u postupku izvanredne uprave. Također, pružamo pomoć u internim preustrojima poduzetnika u poslovanju u novim uvjetima te pomažemo pri optimizaciji poslovnih procesa s osnove korporativnog upravljanja, internih akata, ljudskih kapaciteta i statusnih pitanja.

U slučaju poduzetnika u poteškoćama, ovisno o sektoru poslovanja, pomažemo klijentu uslugom interpretacije i pripreme za proceduru sanacije i restrukturiranja s državnom potporom te sudjelujemo u izradi plana restrukturiranja temeljenih na pravilima EU.

Za više informacija slobodno se obratiti na e-mail adresu tina.skarica@ggp.hr, ivan.simonovic@ggp.hr.

Trgovački ugovori

GGP svojim klijentima pruža pravne savjete vezano za sklapanje trgovačkih ugovora iz raznih područja djelovanja što uključuje distribuciju, nabavu proizvoda i robe, suradnju, licenciranje, sponzorstva, franšize, joint-venture,  pri čemu se fokusiramo na timski rad i suradnju odvjetnika koji se bave različitim pravnim područjima obzirom da je za raznovrsne trgovačke ugovore potrebno i raznovrsno stručno iskustvo.

Pitanja s kojima se redovito susrećemo u predmetima iz područja trgovačkog prava često zahtijevaju vrlo zahtjevan i složen pravni angažman kako bi se ispunili svi zahtjevi određene pravne transakcije. Također, ključno je brzo i kvalitetno procijeniti rizike i probleme vezano za pojedini ugovor u odnosu na koji pružamo savjetovanje za što smo do sada već stekli značajno iskustvo radi kojeg smo u mogućnosti ne samo pružiti pravni savjet, već i doprinijeti strateškoj odluci klijenta.

Za više informacija slobodno se obratiti na e-mail adresu mladen.prka@ggp.hr.

Spajanja i preuzimanja (M&A)

U današnjim uvjetima rastućeg tržišta, tržišni sudionici često su prisiljeni revidirati vlastitu strategiju te, kako bi bili konkurentni, kreirati sinergijske učinke kroz spajanja i akvizicije.  Spajanja, korporativne akvizicije i restrukturiranja predstavljaju važne strateške opcije za kompanije i često se smatraju najkompleksnijim transakcijama koje tržišni sudionici provode tijekom svojeg poslovanja. Imajući to u vidu, GGP svojim klijentima pruža pravnu podršku savjetujući ih o najučinkovitijim načinima zaključenja transakcija, u skladu sa zakonom i vodeći se interesima klijenta.  U ovakvim transakcijama odabiremo individualiziran pristup klijentu s ciljem pronalaženja rješenja koja funkcioniraju u svim segmentima transakcije.

Svojim klijentima pružamo pravnu podršku u svim aspektima transakcije: od strateškog planiranja, strukturiranja transakcije s korporativnog i poreznog aspekta, pregovaranja o uvjetima, sastavu svih potrebnih dokumenata do savjetovanja pri integraciji nakon zaključenja transakcije. Istaknuli bi značajno iskustvo odvjetnika GGP-a u pružanju strateških savjeta sudionicima transakcija restrukturiranja te transakcija usmjerenih na društva s financijskim poteškoćama.

Za više informacija slobodno se obratiti na e-mail adresu martina.gajski@ggp.hr, mladen.prka@ggp.hr.

Intelektualno vlasništvo

GGP djeluje kao zastupnik za žigove i industrijski dizajn te savjetuje svoje klijente o tome kako najprikladnije mogu zaštititi znakove koje koriste u svom poslovanju za označavanje proizvoda i usluga, kao i dizajn proizvoda. Naše usluge uključuju savjetovanje vezano za zaštitu intelektualnog vlasništva, zastupanje pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo, zastupanje pred sudom, rješavanje sporova te licenciranja koja se tiču patenata, žigova, industrijskog dizajna autorskih i srodnih prava te ostalih oblika prava intelektualnog vlasništva (know how i dr.).

Za više informacija slobodno se obratiti na e-mail adresu martina.gajski@ggp.hr.

Privatnost i zaštita osobnih podataka

Teme koje se tiču privatnosti i zaštite osobnih podataka u zadnje su vrijeme posebno aktualne. Opća uredba o zaštiti podataka (2016/679, eng. GDPR), koja je stupila na snagu 24. svibnja 2016. godine znatno je povećala potrebu reguliranja pravnih pitanja u vezi usklađivanja zaštite osobnih podataka. Za neusklađenost su predviđene i vrlo visoke kazne.

GGP tim pomaže klijentima da se usklade s navedenom Općom uredbom te pružamo niz usluga koje se tiču zaštite privatnosti i osobnih podataka; savjetovanje povezano sa zaštitom podataka, izradu kodeksa ponašanja te obvezujućih korporativnih pravila,  pomažemo pri sastavljanju ugovora o obradi podataka, internih akata i procedura te povreda osobnih podataka.

Za više informacija slobodno se obratiti na e-mail adresu ivana.spehar.jankovic@ggp.hr

Radno pravo

GGP redovito i na dnevnoj bazi savjetuje svoje klijente, pretežito korporacije, u vezi s različitim pitanjima povezanim s radnim odnosima, koji pokrivaju kolektivne i individualne aspekte radnoga prava.

Međutim, naši su klijenti vrlo često i zaposlenici koji nam se obraćaju vezano za pitanja  povezana sa zapošljavanjem, reguliranjem radnog odnosa, ugovaranjem i isplatom naknada i drugih koristi, poreznim implikacijama kao i sa svakodnevnom podrškom o pitanjima radnoga prava.

Članovi GGP tima zaduženi za radno pravo pregovaraju sa zaposlenicima, poslodavcima oko pitanja iz radnog odnosa, odnosa managera i društva, odnosa članova uprave i društva te, po potrebi,  zastupaju u radnopravnim sporovima pred sudovima.

Za više informacija slobodno se obratiti na e-mail adresu martina.gajski@ggp.hr, ivan.simonovic@ggp.hr.

Javna nabava

Postupci javne nabave su strogo formalni postupci koje su dužni provoditi javni odnosno sektorski naručitelji ili drugi subjekti određeni odredbama Zakona o javnoj nabavi radi nabave roba, radova i usluga.

Našim klijentima, među kojima su zastupljeni javni naručitelji te ponuditelji odnosno natjecatelji, pružamo usluge pravnog savjetovanja u postupcima javne nabave tijekom procesa pripreme postupaka javne nabave kao i tijekom čitavog provođenja odnosno sudjelovanja u postupku javne nabave.

Imajući u vidu relativno kompleksan i formaliziran sustav javne nabave u Republici Hrvatskoj kao i promjenjivi pravni okvir, klijentima je često potrebno pravno savjetovanje u pogledu formalnopravnih okolnosti u vezi sa samim postupkom javne nabave i njegovim provođenjem.

Budući da se u postupcima javne nabave nabavlja široki spektar roba, radova i usluga, GGP svojim klijentima pristupa na visoko individualizirani način te stoga nastojimo ocijeniti potrebe klijenta u konkretnom postupku te potom sastavljamo odvjetnički tim i terminski plan postupanja u skladu s rokovima predmetnog postupka javne nabave.

Za više informacija slobodno se obratiti na e-mail adresu elias.ernst@ggp.hr

Pravo tržišnog natjecanja

Pravo tržišnog natjecanja osigurava jasna pravila i osiguranje jednakih uvjeta poslovanja za poduzetnike na tržištu. U tom cilju tržište se štiti od sklapanja zabranjenih sporazuma poduzetnika,  sprječavanja stvaranja kartela i njihovog djelovanja, sprječavanja zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika na tržištu, uz kontrolu koncentracije poduzetnika.

Ovom iznimno kompleksnom segmentu pridružuju se i pravila o državnim potporama. Pravila o tržišnom natjecanju i državnim potporama upravljaju načinom ponašanja poduzetnika u donošenju odluka: pri tome naš vam odvjetnički tim svojim iskustvom i znanjem stoji na raspolaganju pružajući pomoć i savjet kako biste izbjegli potencijalne rizike i posljedice koje sa sobom nosi nesukladno postupanje.

Za više informacija slobodno se obratiti na e-mail adresu martina.gajski@ggp.hr

Kazneno i prekršajno pravo

Iz bilo kojeg nesretnog razloga možemo se naći uronjeni u kazneni postupak, u ulozi žrtve, oštećenika ili okrivljenika. U GGP odvjetničkom društvu zastupamo klijente u kaznenim postupcima povodom svih vrsta kaznenih djela, posebice protiv života i tijela, časti i ugleda, imovine, sigurnosti prometa, gospodarstva, službene dužnosti, neovisno da li se radi o ulozi optužbe ili obrane.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica, kontaktirajte nas, odvjetnički tim specijaliziran za područje kaznenog, kao i  prekršajnog prava svojim će Vam stručnim znanjem i posvećenošću pomoći riješiti Vaše probleme na najučinkovitiji način, jer kazneni i prekršajni postupak svojom složenošću i značajem odgovornosti koje iz istih proizlaze zahtijevaju pravodobnu pomoć i zalaganje odvjetnika.

Za više informacija slobodno se obratiti na e-mail janjko.grlic@ggp.hr, imon.choudhury@ggp.hr

 

White collar crime

U zastupanju klijenata u vezi s istragama vezanim za najsloženije oblike gospodarskog kriminaliteta, u GGP odvjetničkom društvu se oslanjamo na multidisciplinarni pristup i široko znanje iz područja kaznenog, trgovačkog i poreznog prava, te područja javne nabave i drugih bitnih pravnih područja. Ako se klijenti suoče s kaznenim prijavama za ove oblike kaznenih djela, koristimo se našim značajnim iskustvom stečenim ne samo u odvjetništvu, već i u okviru ranijeg rada u pravosudnim tijelima, kako bismo našim klijentima pomogli u kretanju kroz težak proces istrage, te svojim velikim iskustvom u raspravnom i žalbenom postupku postavljamo snažnu obranu u njihovu korist, budno pazeći da se instituti procesnog i materijalnog prava ne primjenjuju na njihovu štetu. Složenost ove vrste kaznenih postupaka zahtijeva promišljenu i pažljivu strategiju, komunikaciju i koordinaciju kao i angažiranje stručne pomoći vanjskih suradnika različitih specijalizacija, u svakoj fazi postupka i obrane.

Za više informacija slobodno se obratiti na e-mail adresu ivana.spehar.jankovic@ggp.hr

Porezno pravo

Prema našem iskustvu, pitanje oporezivanja, vrlo je važno, ponekad i ključno, gospodarskim subjektima prilikom donošenja poslovne odluke o tome hoće li ući u određeni poslovni poduhvat, gdje će i kako investirati te kako će strukturirati svoje poslovanje ili određenu transakciju.
Stoga je poznavanje porezne regulative i propisa iznimno važno prilikom pružanja sveobuhvatne pravne usluge klijentu.
Naše dosadašnje iskustvo obuhvaća širok spektar usluga iz područja poreza – PDV-a, poreza na dobit i poreza na dohodak, transfernih cijena, te poreznih postupaka i upravnih sporova, pri čemu nam je glavni smanjenje rizika poslovanja, izbjegavanja poreznih postupaka i sporova te rješavanje problema i pravnih nesigurnosti na koje pravni subjekti nailaze prilikom poslovanja u Republici Hrvatskoj.
Nerijetko, u slučaju kompleksnijih poreznih pitanja koja zahtijevaju specijalizirano znanje, koristimo usluge specijaliziranih poreznih savjetnika na tržištu.

Za više informacija slobodno se obratiti na e-mail mladen.prka@ggp.hr ili martina.gajski@ggp.hr